A felhasználói élmény növelése, a megfelelő működés érdekében és statisztikai célokból a weboldal sütiket és egyéb technológiát alkalmaz. Az “Elfogadom” gomb megnyomásával hozzájárulsz ezek használatához.

Beállításaidat a "Részletek"-re kattintva ellenőrizheted, módosíthatod. A weboldalon használt sütikről bővebben az Adatvédelmi Irányelvekben olvashatsz. 

Adatvédelmi irányelvek

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A KOLLÁR SÁRA KATALIN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÁLTAL ÜZEMELTETETT BODZAKUNYHO.HU WEBOLDALON FOLYTATOTT ADATKEZELÉSRŐL

HATÁLYOS: 2021. MÁRCIUS 18. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

Az adatkezelő adatai:

Cégnév: Kollár Sára Katalin e. v.

Székhely: 2100 Gödöllő, Köztársaság út 11.

Adószám: 56598519-1-33                 

Nyilvántartási szám: 55261580                         

Képviselő: Kollár Sára Katalin

E-mail cím: bodzakunyho@gmail.com

Telefonszám: 0620/2572224

 A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az Európai Unió Alapjogi Chartája (Charta) 8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

"különleges adat": a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére, vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja a Vállalkozás ügyfeleinek, partnereinek tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát.

Az adatkezelő a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait betartva végzi a személyes adatok kezelését, a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit tartva szem előtt. (5.cikk), megtesz minden intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

Az adatkezelő a fentiek szerint alakította ki hétköznapi tevékenységét, szabályzatait, tájékoztatóit, az adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az adatkezelő weboldalán. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, a változtatásokról ügyfeleinek, partnereinek megfelelő időben értesítést küld.


Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja megbízói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelő értékesítési illetve szolgáltatási tevékenységére. (Az adatkezelő egyes szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezeléshez külön tájékoztatót mellékel.) 

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

Jogszerű adatkezelés az adatkezelőnél:


A személyes adatok kezelésére az adatkezelőnél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

1.     ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
2.     az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
3.     az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
4.     az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
5.     az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelő csak olyan adatot, és csak addig kezel, ameddig erre jogalapja van (Az adatok jellegéről, kezelésének jogalapjáról, időtartamáról összefoglaló táblázat a mellékletben). Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha az adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg (pl. számlák megőrzése).

Az adatkezelő az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közli, hogy az adatkezelés kötelező és elengedhetetlen, emellett az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelő a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

Személyes adatok kezelése az adatkezelőnél:

Az adatkezelő webáruházában (bodzakunyho.hu) saját készítésű fizikai és letölthető termékeket,  viszonteladóként egyéb kézműves termékeket, hobbialapanyagokat értékesít , továbbá különböző szolgáltatásokkal (pl. illusztrációkészítés, grafikai tervezés) áll megbízói rendelkezésére. Az általa üzemeltetett közösségi oldalon, illetve egyéb értékesítési felületeken szintén fogad megrendeléseket. Tevékenysége folytatása során kerül kapcsolatba személyes adatokkal. Vásárlói magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. Az adatkezelő az alábbi adatkezelési tevékenységeket folytatja:

1.    A bodzakunyho.hu oldalon a vásárlók regisztrációt követően vásárolhatnak. A regisztrált vásárlók belépést követően (e-mail cím, jelszó megadásával) megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, jelenlegi helyzetét - egyszerűbbé válik számukra egy újabb megrendelés leadása, hiszen adataikat nem szükséges újra megadniuk. A megrendelés során a vásárló nevét (jogi személy esetén a kapcsolattartó nevét is), a vásárló címét (számlázási, szállítási), e-mail címét, telefonszámát kéri el az adatkezelő. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik. A megrendelt termékekről az adatkezelő számlát állít ki a vásárló nevére, címére. Az ilyen módon kezelt személyes adatokat a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelő a személyes adatokat a jogszabályban rögzített megőrzési idő figyelembevételével, 5 évig tárolja.

       A látogatónak lehetősége van kapcsolatba lépni az adatkezelővel, e-mailen, telefonon, továbbá a  www.bodzakunyho.hu weboldalon, a „Kapcsolat” menüpont alatt található űrlap elküldésével. A kapcsolatfelvétel alkalmával az adatkezelő az ügyfél nevét, telefonszámát, e-mail címét kéri megadni. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és az adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődővel. Az adatkezelő a személyes adatokat a szerződés létrejötte érdekében, ezzel a jogalappal kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját és tudomásul vette az abban foglaltakat. Amennyiben a kapcsolatfelvételt, árajánlat kiküldését követően nem kerül sor a termék, szolgáltatás megrendelésére, az érdeklődő személyes adatai haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek. Amennyiben az érintett (írásban) megrendeli a kínált szolgáltatást vagy terméket, és elfogadja az adatkezelő Általános Szerződési Feltételeit, létrejön a szerződéses kapcsolat a felek között. A szerződések megkötésekor az adatkezelő birtokába jutnak a magánszemélyek (partnerek és kapcsolattartók) további személyes adatai. Az adatkezelés jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), a jogi személy kapcsolattartója esetében az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékéről számlát állít ki. A számla az érintett nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogszabályban írt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatok megőrzése tekintetében az adatkezelő a jogszabályban írt rendelkezéseknek megfelelően jár el, azokat 5 évig tárolja.

Adatkezelő feladatai ellátása során az adatkezelő partnerei, megbízói e-mail címeit, telefonszámait kezeli, szerződéses kötelezettségei teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelő munkája során alvállalkozókkal, szállítókkal és szolgáltatókkal is szerződéses viszonyban állhat, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére. Ez esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja (magánszemély vagy egyéni vállalkozó esetében) a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai kapcsán az érintett kifejezett, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelő elsősorban saját weboldalán (www.bodzakunyho.hu) mutatja be tevékenységét, szolgáltatásait. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára az adatkezelő szolgáltatásainak tartalmáról és elérhetőségeiről. A weboldal működése során cookie-kat alkalmaz, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a látogatókról. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelő weboldalán lehetőség van feliratkozni hírlevélre is, e-mail cím megadásával. A hírlevélre történő feliratkozás során az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A www.bodzakunyho.hu weboldalon korábbi partnerek véleménye kerülhet feltüntetésre az adatkezelő által értékesített termékekkel, vagy az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. A vélemények teljes név, cégnév kiírásával szerepelnek. Kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre a véleményező teljes neve (esetleg más személyes adata) és véleménye, amennyiben ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelő tevékenysége és szolgáltatásai bemutatása céljából, marketing célból közösségi oldalt is üzemeltet. Itt is sor kerül az oldalak követőinek adatkezelésére. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás. Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Ennek értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Az adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók:


Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

Az adatkezelő ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. 

Az érintettek jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerésével és tudomásul vételével elfogadják, hogy adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók és közös adatkezelők részére továbbítja személyes adataikat.

- Adatfeldolgozó az adatkezelő által alkalmazott könyvelő:

Császár Csaba e. v.
2600 Vác, Elnök u. 10.


- A számlák kiállításával kapcsolatban az adatkezelő partnere:

KBOSS.hu Kft. 
Email: info@szamlazz.hu

- A tárhelyszolgáltató adatai:
Amazon Web Services Inc.  ,
székhelye:410 Terry Ave North Seattle,
WA 98109-5210

- Az adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

-Az adatkezelő weboldala által alkalmazott Google Analytics szolgáltatás használata miatt adatfeldolgozó:
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

- Barion Pixel segítségével gyűjtött adatok kezelője:  
A Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.;
nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552;
adószám: 25353192-2-43; közösségi adószám: HU25353192
DataMe Kft. 1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.

 -A Facebook oldal és csoport, valamint a weboldalba épített social plug-in-ek használata miatt adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország


 -A YouTube közösségi videó megosztó oldal tulajdonosa::

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

-A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás során a szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozónak minősül:Google Ireland Limited
Cím: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország
Weboldal: www.google.com
+353 1 436 1000

Futárszolgálat: GLS, ZekeSpeed kft.

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adatkezelő által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

Az adatkezelő által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

Vevői szerződések:

A bodzakunyho.hu oldalon a vásárlók regisztrációt követően vásárolhatnak. A regisztrált vásárlók belépést követően (e-mail cím, jelszó megadásával) megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, jelenlegi helyzetét és számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása, hiszen adataikat nem szükséges újra megadniuk. A megrendelés során a vásárló nevét (jogi személy esetén a kapcsolattartó nevét is), a vásárló címét (számlázási, szállítási), e-mail címét, telefonszámát kéri el az adatkezelő. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik. A megrendelt termékekről az adatkezelő számlát állít ki a vásárló nevére, címére. Az ilyen módon kezelt személyes adatokat a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelő a személyes adatokat a jogszabályban rögzített megőrzési idő figyelembevételével, 5 évig tárolja.

A látogatónak lehetősége van kapcsolatba lépni az adatkezelővel, e-mailen, telefonon, továbbá a  www.bodzakunyho.hu weboldalon, a „Kapcsolat” menüpont alatt található űrlap elküldésével. A kapcsolatfelvétel alkalmával az adatkezelő az ügyfél nevét, telefonszámát, e-mail címét kéri megadni. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és az adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődővel. Az adatkezelő a személyes adatokat a szerződés létrejötte érdekében, ezzel a jogalappal kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját és tudomásul vette az abban foglaltakat. Amennyiben a kapcsolatfelvételt, és az árajánlat kiküldését követően nem kerül sor a szolgáltatás megrendelésére, az érdeklődő személyes adatai haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek. Amennyiben az érintett (írásban) megrendeli a kínált szolgáltatást és elfogadja az adatkezelő Általános Szerződési Feltételeit, létrejön a szerződéses kapcsolat a felek között. A szerződések megkötésekor az adatkezelő birtokába jutnak a magánszemélyek (partnerek és kapcsolattartók) további személyes adatai. Az adatkezelés jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), a jogi személy kapcsolattartója esetében az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékéről számlát állít ki. A számla az érintett nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogszabályban írt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatok megőrzése tekintetében az adatkezelő a jogszabályban írt rendelkezéseknek megfelelően jár el, azokat 5 évig tárolja.

Szállítói szerződések:

A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:


Az adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékéről számlát állít ki. A számla az érintett nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogszabályban írt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Az ilyen módon rögzített személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 5 évig tárolja.

Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

Az érintett az adatkezelő weboldalán a kapcsolatfelvételi űrlap használatával, a weboldal által alkalmazott cookie-k működéséhez való hozzájárulással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem léphet kapcsolatba az adatkezelővel ilyen módon és a weboldal által alkalmazott cookie-k adatgyűjtéséhez sem járulhat hozzá, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett felel azért, hogy a megadott adatai valósak.

Az adatkezelő tudomására hozott, vagy tudomására jutott különleges adatot az adatkezelő nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat az adatkezelő tudta nélkül került az adatkezelő bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

E-mail címek, telefonszámok megőrzése során alkalmazott eljárás:

Az adatkezelő tevékenysége során partnerei, megbízói, ügyfelei e-mail címét és telefonszámát is megismeri. Az ilyen módon rendszerébe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. Néhány esetben az adatkezelőnek továbbra is jogos érdeke fűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kéri az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelő weboldala:

Az adatkezelő elsősorban saját weboldalán (www.bodzakunyho.hu) mutatja be tevékenységét, szolgáltatásait. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára az adatkezelő elérhetőségeiről, a szolgáltatásokról és kapcsolatfelvételre is lehetőséget biztosít.

Az adatkezelő weboldala működése során Cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Cookie-k (Sütik):

A sütik feladata:

-        információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
-        megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
-        megkönnyítik a weboldal használatát;
-        minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Munkamenet (session) Cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. 

Barion Pixel Alap Verziója

A Barion Pixel egy java script alapú mérőkód, amely a weboldal látogatóinak aktivitását követi, a weboldalt látogatók böngészőjében elhelyezett cookie-k (sütik) segítségével. A Barion Pixel – a cookie weboldal látogató eszközén történő elhelyezését követően – a weboldalt látogatókról és azok böngészési szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat közvetlenül a Barion szerverére továbbítja. A Barion ezen adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre használja a mindenkori Barion Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint.

A Barion Pixel Alap Verziója a Barion által fejlesztett és üzemeltetett cookie, közvetlenül a Barion, mint adatkezelő részére végez adatgyűjtést és adattovábbítást. A Barion Pixel Alap Verziójának weboldalon történő implementációjával a Vállalkozás, mint a weboldal üzemeltetője a Barion Pixel cookie weboldal látogató eszközén történő elhelyezésében működik közre, ennek során a Vállalkozás személyes adatkezelést nem végez, személyes adat a tudomására nem jut.

A Barion a Barion Pixellel gyűjtött személyes adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre jogos érdeke alapján kezeli, a Barion Pixelt működéshez szükséges cookie-ként helyezi el.

A Barion által elhelyezett, működéshez nélkülözhetetlen Cookie-k:

ba_vid 
Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése a használt eszköz digitális ujjlenyomata és a Vásárló böngészési szokásai alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásokból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználótól származnak. Szolgáltató: Barion Payment Zrt. Az eszközön az utolsó frissüléstől számított 1,5 évig tárolódik.

ba_vid.xxx
Célja a a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése a használt eszköz digitális ujjlenyomata és a Vásárló böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a Vásárló böngészési szokásait követhessük két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a Vásárló mostani és az utolsó látogatásának időbélyege az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély. Szolgáltató: Barion Payment Zrt. A Cookie az eszközön az utolsó frissüléstől számított 1,5 évig tárolódik.

ba_sid
Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése a Vásárló által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a Vásárló böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a Vásárló munkamenete honlapokon átívelően azonosítható legyen. Szolgáltató: Barion Payment Zrt. Az eszközön 30 percig tárolódik. 

ba_sid.xxx

Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése a Vásárló által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a Vásárló böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a Vásárló böngészőjének munkamenete (session) azonosítható legyen az adott honlapon belül. Szolgáltató: Barion Payment Zrt. Az eszközön 30 percig tárolódik.

Az adatkezelési jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a cookiek-ról való adatgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatás elfogadásával, az adatgyűjtéshez való hozzájárulással tesz meg.

Az érintett az adatkezelő weboldalán a cookie-k használatának elfogadásával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a weboldal által alkalmazott cookie-k elfogadásáról vagy elutasításáról nem nyilatkozhat, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett felel azért, hogy a megadott adatai valósak.

*

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. Az látogató a Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat a böngésző „help” funkciójában találhat.

Ha úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját


Az adatkezelő weboldala alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
Ha a webhelyek vagy az alkalmazások a Google Analytics szolgáltatást a Google más hirdetési termékeivel – például a Google Ads rendszerrel – együtt használják, akkor egyéb hirdetési azonosítókat is gyűjthetnek. A felhasználók a Hirdetésbeállítások között kapcsolhatják ki ezt a szolgáltatást, illetve módosíthatják a cookie-k használatára vonatkozó beállításokat.
A Google Analytics azért gyűjti a felhasználók IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik mely országból, államból vagy városból érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google Analytics lehetőséget kínál a gyűjtött IP-címek maszkolására, azonban a webhelytulajdonosok akkor is láthatják a felhasználók IP-címét, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást.
A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben a látogató esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni. 
Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint. 
Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.
A Google a Google Analytics az adatkezelő adatfeldolgozójaként tevékenykedik.
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezései szerint a Google Analytics az adatfeldolgozó, mivel a Google Analytics adatokat gyűjt és dolgoz fel az ügyfelei (például az adatkezelő) nevében, ezeknek az ügyfeleknek az utasításai szerint. A Google csak a Google Analytics-ügyfelekkel kötött szerződések feltételei, valamint a termékeinek a kezelőfelületén az ügyfelek által megadott beállítások szerint használhatja az adatokat.
A Google Analytics belső cookie-kat, az eszközzel/böngészővel kapcsolatos adatokat, IP-címeket, illetve a webhelyen/alkalmazásban végzett tevékenységeket gyűjt. Ezeket az adatokat azért gyűjti, mert ezek alapján az adatok alapján tudja mérni, illetve statisztikai jelentésekben rögzíteni a felhasználók által az olyan webhelyeken és/vagy alkalmazásokban végzett műveleteket, amelyek a Google Analytics szolgáltatást használják. Az ügyfelek személyre szabhatják a cookie-kat, valamint a gyűjtött adatok körét az olyan funkciókkal, mint a cookie-beállítások, a User-ID, az Adatok importálása és a Measurement Protocol. 
A Google Analytics alkalmazásokhoz SDK-t használó ügyfelek esetén a Google egy alkalmazáspéldány-azonosítót gyűjt. Ez egy olyan szám, amelyet a rendszer véletlenszerűen állít elő akkor, amikor a felhasználó először telepít egy alkalmazást.
A Google Analytics arra használja az IP-címeket, hogy kikövetkeztesse a látogatók földrajzi helyét, valamint arra, hogy megvédje a szolgáltatást és az ügyfeleit. Az ügyfelek bekapcsolhatják az IP-maszkolás nevű funkciót, amelynek használatakor a Google Analytics a gyűjtött IP-cím egésze helyett csak az IP-cím egy részét használja fel. Továbbá az ügyfelek igény szerint felül is bírálhatják az IP-címeket az IP-felülbírálási funkcióval.
A Google a Google Analytics szolgáltatásban kezelt adatokat arra használja, hogy az ügyfelei számára biztosítsa a Google Analytics mérési szolgáltatást. Az azonosítókkal – így például a cookie-kal és az alkalmazáspéldány-azonosítókkal – azt méri, hogy a felhasználók milyen műveleteket végeznek az ügyfelek webhelyeivel és/vagy alkalmazásaival. Az IP-címeket a szolgáltatás biztonságának megőrzéséhez, valamint arra használja, hogy a webhelytulajdonosoknak áttekintést tudjon adni arról, hogy a felhasználóik a világ mely tájáról érkeznek.

Social plug-in-ek alkalmazása:

Az adatkezelő weboldala alkalmazza a közösségi oldalak beágyazott tartalmait is. Ezekben az esetekben a közösségi oldal üzemeltetőjével közös adatkezelés valósul meg. Az adatkezelési jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a cookiek-ról való adatgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatás elfogadásával, az adatgyűjtéshez való hozzájárulással tesz meg.

Az érintett az adatkezelő weboldalán a cookie-k használatának elfogadásával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a weboldal által alkalmazott cookie-k elfogadásáról vagy elutasításáról nem nyilatkozhat, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett felel azért, hogy a megadott adatai valósak.

 

A weboldalon alkalmazott kapcsolatfelvételi űrlap:

Az adatkezelő weboldalán a látogató kapcsolatba léphet az adatkezelővel. A kapcsolatfelvételi űrlap segítségével jelezheti, hogy érdeklődik az adatkezelő termékei, szolgáltatásai iránt, továbbá azt is jelezheti, ha kérdése, panasza merült fel. A kapcsolatfelvételi űrlapon meg kell adnia nevét, e-mail címét, telefonszámát. Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját. Az ilyen célból megadott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag a kapcsolat felvétele céljából kezeli. A kapcsolatfelvételt követően az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli az érdeklődő személyes adatait. Az adatkezelés a szerződés létrehozása érdekében, ezzel a jogalappal történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az érintett az adatkezelő weboldalán az ügyfélkapcsolati adatlap használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az ügyfélkapcsolati adatlapon nem veheti fel a kapcsolatot az adatkezelővel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett felel azért, hogy a megadott adatai valósak.

A weboldalon történő vásárlás és regisztráció során történő személyes adatkezelés:

A bodzakunyho.hu oldalon a vásárlók regisztrációt követően vásárolhatnak. A regisztrált vásárlók belépést követően (e-mail cím, jelszó megadásával) megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, jelenlegi helyzetét és számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása, hiszen adataikat nem szükséges újra megadniuk. A megrendelés során a vásárló nevét (jogi személy esetén a kapcsolattartó nevét is), a vásárló címét (számlázási, szállítási), e-mail címét, telefonszámát kéri el az adatkezelő. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik. A megrendelt termékekről az adatkezelő számlát állít ki a vásárló nevére, címére. Az ilyen módon kezelt személyes adatokat a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelő a személyes adatokat a jogszabályban rögzített megőrzési idő figyelembevételével, 5 évig tárolja.

A weboldalon feltüntetett „Vélemények”-kel kapcsolatos személyes adatkezelés:

A weboldalon néhány partner véleménye is feltüntetésre kerülhet az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. A vélemények teljes név, cégnév kiírásával szerepelnek. Kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre a véleményező teljes neve (esetleg más személyes adata) és véleménye, amennyiben ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Hírlevélre történő feliratkozás:

 A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú (hírlevél küldés céljából) történő kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

   

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a weboldalon megjelenő újdonságokról, legújabb eseményekről, hírekről, a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul, az adatkezelő természetesen lehetőséget ad arra, hogy az érintett bármikor visszavonhassa hozzájárulását és leiratkozzon a hírlevélről.

Az érintett az adatkezelő weboldalán a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett felel azért, hogy a megadott adatai valósak.

Az adatkezelő közösségi oldala:

Az adatkezelő Facebook oldalán is népszerűsíti tevékenységét, ismerteti szolgáltatásait. Ezt az oldalt az adatkezelő marketing célokra használja, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére.

https://www.facebook.com/ bodzakunyho

Az adatkezelő a Facebook oldalon tudomására jutott adatokat kizárólag az érintett kérdésének megválaszolásához használja, további reklám célokra nem. 

A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, információk közlése. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és hirdetésekkel való megcélzását.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál.

A Facebook oldalt követők személyes adatait az adatkezelő hozzájárulásuk értelmében kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, csoportját, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés:

Az adatkezelő elsősorban a dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére alkalmaz felhő alapú szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást nyújtanak az online tárhelyek is. A felhőalkalmazások nagy előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

Ezekben az esetekben a felhőszolgáltató adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes adatokat az adatkezelő érdekében dolgozza fel. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére, és csak az adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.

Az adatkezelő odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, minden, általában elvárható intézkedést megtesz. A felhő alapú tárhelyek jelszóval védettek, az ott tárolt adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá.


Az adatkezelő partnerei, vásárlói a felhő alapú alkalmazások igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak.

Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján -  kötelező. Ennek értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Az adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

Az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az adatkezelő fokozottan ügyel partnerei, megbízói, ügyfelei személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is, valamint az informatikai védelmet is.

Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható teljes mértékben. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

Az adatkezeléssel érintettek jogai:

-        Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

-        Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

·       az adatkezelés célja,
        az érintett személyes adatok kategóriái,
·       azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
·       a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.


-        Helyesbítéshez való jog:


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

-        Törléshez való jog:


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
·       az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
·       az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
·       a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
·       uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.


-        Adatkezelés korlátozásához való jog:


Érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

·       vitatja az adatok pontosságát,
·       jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.


-        Adathordozhatósághoz való jog:


Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

-        Tiltakozáshoz való jog:


Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

-        Az érintettet megillető jog automatizált döntéshozatal esetén:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben érintené. Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki az érintett személyes jellemzőit és amely rá nézve joghatással jár vagy őt jelentős mértékben érinti. Az adatkezelő nem alkalmaz olyan profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az érintett jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi e-mail címen:

bodzakunyho@gmail.com

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. 

Az adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).

Adatvédelmi incidens:

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidens esetén az adatbiztonság sérülésének komoly veszéllyel fenyegető szintűnek kell lennie, tehát a sérülésnek olyan fokúnak kell lennie, amely  a személyes adatok:

-        megsemmisülésével,
-        elvesztésével,
-        megváltoztatásával,
-        jogosulatlan közlésével vagy
-        jogosulatlan hozzáférésével jár együtt.


Incidensnek minősül, ha a fentiek közül bármelyik bekövetkezik, de ez nem zárja ki, hogy több pont is megvalósuljon egyszerre. Nem csupán a szándékos, rosszindulatú magatartások tartoznak e körbe, hanem a gondatlanságból elkövetett sérülések is. Az incidens tehát akkor következik be, ha véletlen vagy jogellenes cselekmény okozza.

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

-        személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,
-        illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,
-        személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,
-        az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.


Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni, vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését, vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást, vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) az adatkezelő haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens az adatkezelő tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, és az orvoslására tett intézkedéseket. Az adatkezelőnek nyilván kell tartani az incidensekkel kapcsolatos adatokat, köztük az okait, a történéseket és az érintett személyes adatok körét. Emellett szerepelnie kell még a nyilvántartásban az incidensek hatásainak és következményeinek, valamint az orvoslásukra tett intézkedéseknek és az adatkezelő következtetéseit is (például: miért gondolja, hogy az incidens nem bejelentésköteles, vagy ha a bejelentés késedelmesen történik, akkor mi volt a késedelem oka).

Nem szükséges bejelenteni a felügyeleti hatóságnak azt az incidenst, amely valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az adatkezelő partnereinek, megbízóinak, ügyfeleinek jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatja erről az érintett partnert. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a legfontosabb információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

-        az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

-        az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

-        a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Tájékoztató a legfontosabb vonatkozó jogszabályokról:

-        2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);

-        Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

-        2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

-        2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                            Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:      1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:                      0613911400

Fax:                             0613911410

E-mail:                        ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                       http://www.naih.hu

23.  Egyéb rendelkezések:

Az adatkezelő az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak.

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

2021. március 18.

Kollár Sára Katalin

egyéni vállalkozó

…..

Adatkezelési nyilvántartás összefoglalója

Adatkezelő a weboldalon, vagy egyéb internetes felületeken történő vásárlás és regisztráció során megadott személyes adatokat a szerződés teljesítése érdekében, kapcsolattartás céljából kezeli. 
Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: a jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követő 30 napon belül.

Adatkezelő a weboldalon, vagy egyéb internetes felületeken történő vásárlás és regisztráció során a jogi személy kapcsolattartójának személyes adatait kezeli, szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul. A szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).

Adatkezelő a vásárlók (természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetén) számára kiállított számlán szereplő személyes adatokat kezel, az adatkezelés célja jogszabályon írt kötelezettség teljesítése, a számla kiállítása. 
Az adatkezelés jogalapja a jogszabályon alapuló kötelezettség.
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követő 30 napon belül.

Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével), telefonszámokkal kapcsolatos adatkezelés szerződéses kötelezettség (a megrendelés) teljesítése érdekében, vagy hozzájárulás alapján.
A szerződés jogalapja szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, vagy az érintett hozzájárulása.
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: A feladat elvégzését követő 10 munkanapon belül, vagy a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, max. 3 munkanapon belül.

Adatkezelő a weboldalakon működő kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatokat (név, e-mail cím) is kezel, a kapcsolatfelvétel érdekében.
Az adatkezelés jogalapja a szerződés létrehozása.
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: az adatok a kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek.

A weboldalakon a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok (név, e-mail cím) kezelése, hírlevél küldése érdekében.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: az adatok a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

A Facebook oldal használata során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok kezelése,  termékek népszerűsítése érdekében.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
A személyes adatok a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

A weboldal által kezelt cookie-k adatgyűjtése során rögzített személyes  adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése, statisztikai cél, a weboldal fejlesztése.
Az adatkezelés jogalapja az érintet hozzájárulása.
A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül az adatok törlésre kerülnek.

 

Az oldal tetejére