A felhasználói élmény növelése, a megfelelő működés érdekében és statisztikai célokból a weboldal sütiket és egyéb technológiát alkalmaz. Az “Elfogadom” gomb megnyomásával hozzájárulsz ezek használatához.

Beállításaidat a "Részletek"-re kattintva ellenőrizheted, módosíthatod. A weboldalon használt sütikről bővebben az Adatvédelmi Irányelvekben olvashatsz. 

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöllek a Bodzakunyhóban! 

Köszönöm, hogy megtisztelsz vásárlásoddal!
Arra kérlek, figyelmesen olvasd el e dokumentumot, mert megrendelésed véglegesítésével egyúttal arról is nyilatkozol, hogy elfogadod az ÁSZF tartalmát!
Akár az Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, akár az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban merülne fel kérdésed, esetleg egyedi igényedet szeretnéd megbeszélni, kérlek, írj a bodzakunyho@gmail.com e-mail címre, vagy küldj üzenetet weboldal „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető űrlap segítségével.


A szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai:
Vállalkozó neve: Kollár Sára Katalin e. v.
Székhely: 2100 Gödöllő, Köztársaság út 11.
E-mail cím: bodzakunyho@gmail.com
Regisztráló hatóság: Belügyminisztérium
Nyilvántartási szám: 55261580
Adószám: 56598519-1-33
A tárhelyszolgáltató adatai:
Amazon Web Services Inc.  
székhelye:410 Terry Ave North Seattle,
WA 98109-5210
Az Eladó weboldalának címe: https://bodzakunyho.hu

Fontosabb fogalom meghatározások:
Termék: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi.
Vásárló: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére Eladó a weboldalán keresztül terméket ad el.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása és gazdasági tevékenységi körén kívül eljáró természetes személy. 
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Felek: Eladó és Vásárló együttesen
Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
Honlap: a bodzakunyho.hu oldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Szerződés: Szolgáltató és Vásárló között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
• a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
• b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
Általános szerződési feltétel:
Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül, előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
ÁSZF szerződéses tartalommá válása:
Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.
Webáruházak ÁSZF-je:
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) értelmében a webáruház üzemeltetője az ÁSZF-et köteles oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat. 
A vállalkozás a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget téve az Eladó a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán (bodzakunyho.hu) teszi közzé.

Az ÁSZF tartalma

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Vállalkozás, illetve a Vállalkozás által nyújtott elektronikus kereskedelmi és egyéb szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit (a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit és a panaszkezelés módját) határozzák meg. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a www.bodzakunyho.hu weboldalon, az eladó közösségi oldalán, illetve az e-mailben történő ajánlat elfogadásával járó megrendelés esetén. 
A vásárlás során a Vásárló, ha a Vállalkozás  szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, ezt a megrendelési űrlap jelölőnégyzetének kipipálásával teszi meg. Vásárló e ráutaló magatartással nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte és tudomásul vette. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Vállalkozás és a Vásárló között. Az ÁSZF maradéktalanul a Vásárló és a Vállalkozás között létrejövő szerződés részét képezi. 
A bodzakunyho.hu-n kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a Vállalkozás köteles tartós adathordozón visszaigazolást adni a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A rendelést visszaigazoló e-mail tartalmazza a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta.

(A Vállalkozás által nyújtott bizonyos szolgáltatások (például egyedi igények szerint készített karikatúrák, ajándéktárgyak) esetében a Szolgáltató e-mailben küldött árajánlatához a jelen szerződéstől eltérő tartalmú, speciális szerződést küldhet, ilyen esetben az Ügyfelet erről írásban tájékoztatja. Az így küldött árajánlat és szerződési feltételek megerősítése ez esetben az ügyfél írásbeli visszaigazolásával történik. 
A Vállalkozás egyes szolgáltatásának igénybe vételekor (pl. olyan szolgáltatások, melyeket az elkészített tartalmak  további felhasználása, sokszorosítása követ) a Felek egyedi szerződést kötnek.)

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés alakiságára, iktatására és utólagos hozzáférhetőségére vonatkozó előzetes tájékoztatás 
Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) ráutaló magatartás (egy ikonra klikkelés) formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. Nem minősülnek tehát írásban foglalt szerződésnek, iktatásra nem kerülnek. 

A szerződés nyelvéről szóló előzetes tájékoztatás  [Ektv. 5. § (2) bekezdés d) pont] 
A szerződés nyelve magyar.

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért
A bodzakunyho.hu-n történő megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha a  már a következő oldalra lépett). 
A Vásárló felelőssége, hogy megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen ezen adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Vásárló a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás jogosult a Vásárló hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vásárlóra hárítani. A Vásárló a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.
A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól a szerződés további pontjai még érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.


Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva. 

Eljárás hibás ár esetén
Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:
• 0 Ft-os ár,
• kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék),
• az olyan esetek, amikor nyilvánvaló, hogy a Termék nem az igazolható piaci áron került feltüntetésre és az Eladó nem kedvezménnyel értékesíti a (pl.: nyilvánvalóan elírt ár: 10 000 Ft helyett 1000 Ft-ért feltüntetett ár).
Igazolt piaci árnak az árukereső oldalak szerinti átlagár tekintendő.
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.


Szerzői jogok
Weboldal
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Kollár Sára Katalin  e.v.

Szerzői jogok és a Vállalkozás termékei, szolgáltatásai

A szerzői jogi védelem tárgya
A 1999. évi LXXVI. törvény [ Szjt. ] védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat.
(2) Szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e - az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. 
Jogvédelem alá tartozó alkotásnak minősül – többek között – a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve (h), az iparművészeti alkotás és annak terve (m), az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű (a), a jelmez, a díszlet és azok terve (n) is.

A Vállalkozás bodzakunyho.hu-n hamarosan megvásárolható és az oldalról letölthető tartalmakra vonatkozó szerzői jogokkal kapcsolatos előzetes tájékoztatóját a Vállalkozás a "Szerzői jogok" menüpont alatt teszi közzé. *  


Az előzetes tájékoztatási kötelezettség a szerződés tartalmára és teljesítésére vonatkozóan

Előzetes tájékoztatási kötelezettség a termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól 
A vásárló a kiválasztott terméket kizárólag a honlapon közzétett fényképen látja, ezért a szolgáltató egy megfelelő tartalmú, specifikus termékleírást is közzétesz, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben [Korm. rendelet. 11. § (1) bekezdés a) pont]. A leírás tartalma  - az adott árutól/szolgáltatástó függően- a kereskedelmi forgalomban lényegesnek tekintett, valamint az áru/szolgáltatás értékét meghatározó tulajdonság. 
A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak (a termék színe a Vásárló eszközének színkezelésétől függően eltérhet.) 
Amennyiben egy, a Vásárló számára lényeges tulajdonság nem szerepel a termék leírásában, a Vásárlónak a weboldalon megadott kapcsolatfelvételi lehetőségek bármelyikén keresztül lehetősége van az adott tulajdonságról érdeklődni. 

Az áru vagy szolgáltatás ellenértékéről szóló előzetes tájékoztatás 
Az elektronikus kereskedelemben érvényesülő árfeltüntetési szabályok megegyeznek az „offline-analóg” világban alkalmazandó előírásokkal, így a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 14. § (1) és (5) bekezdései alapján a fogyasztót a webáruház honlapján tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról. Az ellenszolgáltatásra, az ellenértékre vonatkozó árfeltüntetési szabályokat az online kereskedelemre vonatkozóan a Korm. rendelet is nevesíti.


Az oldal pénzneme forint.
Az oldal üzemeltetője kisadózó, az ÁFA-körön kívül esik. A termékek feltüntetett árai a bruttó árak.


Az árak (bizonyos kategóriákba tartozó termékektől eltekintve) a termékkártyákon, illetve a termék saját oldalán kerülnek feltüntetésre. 

Kivételek:
A papír alapú, több méretben kapható termékek (pl színes nyomatok) esetében az ár a termék választott méretétől függ. Ilyen termékek termékkártyáin az árak nem jelennek meg, a kártya (a kép, illetve a „részletek” gomb) a vásárlót a termék saját oldalára irányítja, ahol az ár a fogyasztó számára megfelelő papírméret kiválasztását követően jelenik meg. Ilyen esetben, mikor a termékkártyán nem szerepel ár, a vásárlónak nem áll módjában a terméket a termékoldal megtekintése, és az adott mérethez tartozó ár megismerése nélkül kosárba helyeznie, vagy megrendelnie, az ehhez szükséges funkciógombok a termékkártyákon nem szerepelnek.
Az elkelt/kifutott jelzésű termékek (például nemezfigurák) esetében a vásárlónak lehetősége van az eladott termék jellemzői alapján új, a korábban értékesített termékkel lényegi tulajdonságait tekintve azonos terméket készíttetni. A kézműves termékek készítés időbe telik, eladó/szolgáltató csak korlátozott számú rendelést tud fogadni, emellett az alapanyagárak is változhatnak, ezért az ilyen termékek közvetlen rendelésére nincs lehetőség. A vásárló a megadott kapcsolatfelvételi lehetőségen kérhet ajánlatot. (Egyedi ajándéktárgyak, karikatúrák, illusztrációk készítése, egyéb grafikai szolgáltatás esetén a vásárló szintén a megadott kapcsolatfelvételi lehetőségeken kérhet árajánlatot.) Az árajánlat tartalmazza a szolgáltatás díját, továbbá a teljesítésre vállalt határidőt. Eladó/Szolgáltató az ajánlathoz az adott Általános Szerződési Feltételekről szóló tájékoztatót mellékel. Amennyiben az ügyfél az árajánlatot, illetve az  ÁSZF-et elfogadja,  ezt írásban visszaigazolja, a szerződés létrejön.
(Bizonyos szolgáltatások esetében a Vállalkozás a jelen ÁSZF-től eltérő, egyedi szerződési feltételeket mellékelhet, ez esetben erre a fogyasztó figyelmét fokozottan felhívja.)
(További, például szerzői, felhasználási jogokat érintő szolgáltatások esetében a Felek egyedi szerződést kötnek…)     
  
Az ellenértéken felüli (járulékos) költségekről szóló előzetes tájékoztatás 

Csomagolás díja
A termékek feltüntetett ára tartalmazza a csomagolási költségeket, a vevő a termékek csomagolása után külön ellenszolgáltatást nem fizet az eladó részére.  

Szállítás díja
A bodzakunyho.hu-n történő vásárláskor a vásárlónak a termék ellenértékén felül szállítási díj fizetési kötelezettsége keletkezik. Az egyes termékekhez igénybe vehető szállítási módokat és azok költségét az eladó a "Fizetés" és a 'Szállítás" menüpontban, az adott termékhez tartozó leírásban, illetve a pénztárfolyamat során tünteti fel. A vásárlás véglegesítése előtt a Vásárló maga választhatja ki, hogy mely lehetőséggel kíván élni. A választható szállítási módok díjait a webáruház az adott kosártartalom tömege, értéke alapján határozza meg. 

Amennyiben a Kosár speciális szállítási igényű (például törékeny) terméket tartalmaz, a szokásos szállítási módok némelyike nem választható.

A fizetési mód kiválasztását követően, a rendelés elküldése előtt a vásárlónak módjában áll módosítani a kiválasztott lehetőséget. 

 
A szállítás díjszabása:
GLS futárszolgálattal történő kézbesítés banki átutalást követően(1-4 munkanap)  

20 000 Ft kosárértékig 1600 Forint
20 000 Ft felett ingyenes 
(utánvét kezelés díja: +490 Ft)

A rendelés menete, a szerződés létrejöttének technikai feltételei

A vásárlás folyamata

A Termék kiválasztása
A vásárló a különböző kategóriákat, alkategóriákat például a kezdőlap menüpontjaiból választhatja ki, emellett az egyes főkategóriákra kattintva is böngészhet a fényképes alkategóriák között.
(Néhány, a Vállalkozás kedveltebb termékeit tartalmazó kategória a kezdőlapon fényképpel is megjelenik, a Népszerű kategóriák szekcióban.)
A Vásárló az alkategóriákra/kategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, ezen belül az egyes termékeket. A keresés során a fejlécben található keresés mező, illetve a kategóriaoldalak bal oldalán elhelyezkedő szűrő is segíti.
Az egyes termék-kártyákra kattintva találja a termék fotóját, leírását, árát. Az árral ellátott, és kosárba helyezhető termékek esetében a Vásárló a feltüntetett árat fizeti.
(Bizonyos esetekben a termék ára és a Kosába gomb csak a termékváltozat beállítását követően (Pl. nyomatok ára a kívánt  papírméret  A5, A4 kiválasztása után) jelenik meg. A változat kiválasztására a termék melletti legördülő mező szolgál. 
Bizonyos termékcsaládok esetében - amennyiben a termék nincs készleten, és nem is rendelhető közvetlenül, úgy - a vásárló a terméktájékoztatóban megadott módon kérhet árajánlatot.
A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek (pl. moha) nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Vállalkozás felelősséget nem vállal.

Kosárba helyezés
A Vásárló a terméket/termékeket a “Kosárba” gombra kattintva helyezheti a kosarába anélkül, hogy ezzel  vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, hiszen a kosárba helyezés még nem minősül ajánlattételnek.
A Kosár gombra kattintva áttekinthetővé válik számára, hogy az adott pillanatban melyek az általa  kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani.
 A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a “Megrendelés” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a nem egyedi termékek esetében a kívánt termékszám megváltoztatható.
Amennyiben a  Vásárló a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel, mely két választási lehetőséget ad:” Tovább válogatok”, vagy „Tovább a kosárhoz”. Amennyiben nem kíván több terméket kiválasztani, úgy a „Tovább a kosárhoz” gombra léphet tovább. Amennyiben  újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy a „ Tovább válogatok ” gombra kattintva folytathatja a vásárlást!

A Kosár megtekintése
A honlap használata során a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva a Vásárló bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. 
Amennyiben nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárba” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Vásárlói adatok megadása
„Tovább a pénztárba” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve a Vásárló által kiválasztott termékek megvásárlása esetén a fizetendő teljes vételár. 
A Szállítási adatok mezőben a Vásárló megadhatja, vagy korábbi, tárolt címadatai közül kiválaszthatja szállítási adatait, illetve új  szállítási adatokat is beállíthat. Az űrlap kitöltésekor megadott adatainak (név, cím, telefonszám) kezeléséről a honlapon közzétett adatvédelmi tájékoztatóban olvashat.  
A „Tovább a szállítási módokhoz” gomb megnyomásakor megjelenő lehetőségek közül a Vásárló kiválaszthatja a számára legkedvezőbb szállítási módot. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet a Vásárló köteles megfizetni megrendelés esetén.
Az adott szállítási módra kattintva egy információs mező jelenik meg, mely tartalmazza a fontosabb tudnivalókat (pl. kiszállítás ideje, futárszolgálat, értesítés stb.) A szállítási mód a rendelés véglegesítéséig változtatható.
A „Tovább a fizetési módokhoz” gombra kattintva a Vásárló továbbléphet, és a választott szállítási mód függvényében kiválaszthatja a fizetés módját.
A fizetési mód mező alatt találja a számlázási adatait, (a rendszer alapértelmezetten a megadott szállítási információkat tárolja). Számlázási adatait itt módosíthatja. Amennyiben a Vásárló cége számára szeretne számlát igényelni,a "Céges számlát kérek" felirat melletti jelölőnégyzet bepipálása után itt adhatja meg cégnevét, adószámát.      
A „Tovább az összegzéshez” gomb megnyomásával a rendelés-áttekintő oldalra érkezik.

A rendelés áttekintése
A fenti szövegdobozok kitöltését követően a Vásárló a „Tovább az összegzéshez” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a jobb felső sarokban található „Vissza a kosárhoz” gombra kattintva visszaléphet a Kosár tartalmához, majd törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat. A „Tovább az összegzéshez” gombra kattintás esetén a „Rendelés összegzése” oldalra érkezik, itt tekintheti át korábban megadott adatait, a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és a fizetendő összeget. (A Vásárló az adatait az egyes adatokhoz tartozó módosítás gomb megnyomásával változtathatja meg, a „Megjegyzés” szövegdobozban” tetszőlegesen adhat meg további információt.)


A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben a Vásárló meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az általa megrendelni kívánt termékeknek, valamint arról, hogy adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
A megrendelés gomb megnyomása előtt a Vásárlónak a jelölőnégyzet kipipálásával nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és a rendeléssel járó fizetési kötelezettséget, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a webáruház a vásárlás során megadott személyes adatait az Adatvédelmi Irányelvek oldalon rögzített, regisztrációs céllal kezelje.
A „Megrendelés”  gomb megnyomásával a Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. A Vásárlót az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
A Vásárlónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az ajánlat elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az ajánlatot.  A szerződés a Vásárló által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre.
A szerződés létrejöttéről az Eladó/Vállalkozás visszaigazoló e-mailt küld, mely tartalmazza továbbá a szerződéskötést megelőző előzetes tájékoztatást (jelen Általános Szerződési Feltételeket).  

Fizetési módok

A bodzakunyho.hu oldalon a Vásárló banki átutalással, bankkártyával, Barion tárcával illetve utánvétes fizetési mód esetén a futárnál készpénzzel is fizethet. 

Banki átutalás

A Vásárlónak 2 nap áll rendelkezésére, hogy a megrendelt termékek ellenértékét a megadott bankszámlára utalja. Az átutaláshoz szükséges banki adatok a visszaigazoló e-mailben érkeznek.
A tranzakció közlemény rovatában a Vásárlónak fel kell tüntetnie a megrendelés számát - az Eladó ez alapján tudja egyértelműen beazonosítani.
A csomag az összeg jóváírása után kerül a futárszolgálathoz, a kiszállítási idő a választott szállítási módtól függően változó.

Fizetés utánvétellel

A Vásárló készpénzzel is fizethet, amennyiben az "Utánvétel" fizetési módot választja - ebben az esetben a rendelés végösszegét a futárnak fizeti ki, a csomag kézbesítésekor. (A kézbesítésre a rendelés leadását követő 1-3. munkanapon kerül sor, erről a futár cég a megadott elérhetőségre tájékoztatást küld.) 

Bankkártyás fizetés esetén a vásárló a Barion fizetési oldalára kerül.

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan fizethet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel online áruházakban, mobil alkalmazásokban.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.
Mivel a Barion banki biztonsággal védett rendszer, titkos adat az elfogadónak nem kerül átadásra.
Fizetéshez használható: Mastercard vagy Maestro bankkártya, Visa vagy Electron bankkártya, Amex bankkártya  

Fizetés bankkártya nélkül

Abban az esetben, ha a Vásárló Barion tárcát regisztrál, többé nem kell begépelnie a kártyaadatait egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címét és jelszavát megadnia. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes.

A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények távollévők között kötött szerződés esetén 

Számla kiállítása
A bodzakunyho.hu a szamlazz.hu számlázó szoftverét használja, elektronikus számlát állít ki. A jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

A tartós adathordozón történő visszaigazolás megléte és tartalma[Korm. rendelet 18. § a)-b) pontok]
Annak érdekében, hogy a vásárló a szerződéskötést követően, egy esetleges jogvita esetén bizonyítani tudja a közte és a Vállalkozás között létrejött jogügylet szerződéses feltételeit, továbbá, hogy tisztában legyen az ügyletükre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, a Vállalkozás ésszerű időn belül, de termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor tartós adathordozón (elektronikus levél formájában) visszaigazolást küld a Vásárlónak a webáruházban megkötött szerződésről. 

A visszaigazolás tartalmazza a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése által előírt előzetes tájékoztatás elemeit (kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón megadta a Vásárlónak) és a Vásárló beleegyező nyilatkozatának visszaigazolását.

(A visszaigazolás tartalmazza továbbá annak visszaigazolását, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási/felmondási jogát. )

Előzetes jótállási, panaszkezelési, elállási/felmondási tájékoztató

Hibás teljesítés
A termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél  hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fontos szabály, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis, tehát érvénytelen az a kikötés, amely a vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
A hibás teljesítési vélelem fogalma azt jelenti, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

Kellékszavatosság
A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
Az adásvételi szerződésekben az eladó ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).
Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából fontos körülmény.

Termékszavatosság
A termékszavatosság fogalma azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Jótállás
A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. 

A jótállásnak két fajtája van: 
a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és 
a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás. 
Utóbbi esetben nem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó felet jótállás vállalására, hanem erre önként - jól felfogott piaci érdekből - kerül sor. 

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. 
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó.

Ha a jótállásra kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél)  kötelezettségének a jogosult (Vásárló) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
A jogosult (vevő) a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Jótállási jegy 
A vállalkozásnak a kötelező jótállás hatálya alá tartozó termék átadásával együtt a fogyasztó részére – külön kérés nélkül – közérthetően, egyértelműen, magyar nyelven megfogalmazott jótállási jegyet kell átadni, melyen fel kell tüntetni a jogszabály által meghatározott tartalmi elemeket. 


A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató
3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján az Eladó jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Előzetes tájékoztató a panaszkezelés módjáról
Az eladó a panaszkezelés módjáról a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének h) pontja szerint köteles a vásárlót tájékoztatni. 

A Fogyasztó a termékkel vagy az Eladó szolgáltatási tevékenységével kapcsolatos Fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: 06 20 257 2224
Internet:  https://bodzakunyho.hu , Kapcsolat menüpont
E-mail: bodzakunyho@gmail.com
A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással a panaszát, amely a Vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru Fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. A Fogyasztó panasszal élhet továbbá a vállalkozás egyéb, szolgáltatási tevékenységét illetően is. 

A szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. 
Az írásbeli panaszt a vállalkozás- ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a fogyasztó neve, lakcíme,
 a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben a vállalkozás és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.


A Vásárló az oldal üzemeltetőjével szemben panasszal élhet. Amennyiben fogyasztói panasza elutasításra kerül, úgy jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség(„meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.
A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell
a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
a testület döntésére irányuló indítványt,
a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségének feltüntetése.
 Az eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület a Pest Megyei Békéltető Testület
(Budapest, 1119, Etele út 59-61.). 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu


Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelyen a fogyasztók regisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ilyen módon a fogyasztók anélkül tudják érvényesíteni jogaikat, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha a Fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon a Fogyasztó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU


Előzetes tájékoztatás az állási/felmondási jogról

Az elállási/felmondási jog természete

Termék vásárlása esetén, a termék átvételét követő 14 napon belül, (meghatározott feltételek esetén) a Fogyasztót elállási jog illeti meg, ezen jogával élve a szerződést egyoldalúan, visszamenőleges hatállyal szüntetheti meg. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja [Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése].

Az elállási jog csak fogyasztóként történő vásárlás esetén gyakorolható, a gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog – a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján – nem illeti meg.
A szolgáltatásra irányuló szerződések esetén a fogyasztót (meghatározott feltételek esetén) felmondási jog illeti meg, mely a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolható.
........................................................................................................................................................................................
Tájékoztató az elállási/felmondási jog gyakorlásának módjáról, feltételeiről és következményeiről 
A Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése alapján az átvétel napjának a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napját kell tekinteni.
Az elállás esetén nem csak a vételár, de a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek (így a kiszállítás költségei) is visszatérítésre kerülnek a fogyasztó számára. 
A kiszállítás teljes költsége azonban nem minden esetben jár vissza, mivel a Korm. rendelet azt is leszögezi, hogy ha a fogyasztó a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választ, akkor az ebből eredő többletköltséget a vállalkozás nem köteles visszatéríteni [Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése]. Ez azt jelenti, hogy ha a fogyasztó például olyan „drágább” kiszállítást választ, amely a vállalkozás által vállalt „normál” szállításnál gyorsabb, vagy a napnak csak egy meghatározott időszakában történik, akkor elállás esetén a vállalkozás csak a „normál” szállítási díjnak megfelelő összeget köteles visszatéríteni a fogyasztó számára (extra szállítási költség tehát nem jár vissza). 
Ha a fogyasztó eláll a vásárlástól, azaz ettől a szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék szállítási költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó az eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott).
Eladó a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést eladó mindaddig visszatarthatja, ameddig a terméket vissza nem kapja, vagy a fogyasztó nem igazolja, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Fogyasztó a vásárlással kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlástól való elállása esetén a megvásárolt terméket adatainak pontos megjelölésével, saját költségén, postai úton vagy futárszolgálat útján az elállási nyilatkozat megtételétől számított 14 napon belül visszaküldi az eladó 2100 Gödöllő, Köztársaság út 11. címére. Személyes átvételi lehetőséget az eladó nem biztosít. A termék visszajuttatásának költségeit a fogyasztó viseli, egyéb költség azonban ez esetben nem terheli. *
A megvásárolt termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a fogyasztó felel!
A szolgáltatásra irányuló szerződések esetén a Fogyasztót (meghatározott feltételek teljesülésekor) felmondási jog illeti meg, mely a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolható.
A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére az elállásra nyitva álló határidő lejárata előtt a Szolgáltató megkezdte, és a Fogyasztó azt követően gyakorolja felmondási jogát, a fogyasztó köteles megtéríteni a szolgáltató ésszerű költségeit [Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének k) pontja, 25. §]; 
Határidők
A termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a Fogyasztó a termék kézhezvételének napjától számított 14 napon belül elállhat a szerződéstől. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja [Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésének a) pontja, 20. § (3) bekezdése és 21. §];
A szolgáltatásra irányuló szerződések esetén a Fogyasztót (meghatározott feltételek esetén) felmondási jog illeti meg, mely a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolható.
A szolgáltatásra irányuló szerződések esetén a Fogyasztót a tejesítés megkezdését megelőzően (meghatározott feltételek esetén) felmondási jog illeti meg, mely a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolható.
Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére az elállásra nyitva álló határidő lejárata előtt a szolgáltató megkezdte, és a fogyasztó azt követően gyakorolja felmondási jogát, a fogyasztó köteles megtéríteni a szolgáltató ésszerű költségeit [Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének k) pontja, 25. §]; 

Az elállási/felmondási jog gyakorlásának módja
A fogyasztó említett elállási/felmondási jogát gyakorolhatja oly módon, hogy elállási szándékát egy, az eladónak küldött e-mail üzenetben jelzi a bodzakunyho@gmail.com e-mail címen vagy szöveges üzenetben a bodzakunyho.hu oldal „Kapcsolat” menüpontja alatt, továbbá elállási/felmondási nyilatkozatát eladó székhelyére levél formájában is elküldheti (Kollár Sára Katalin e.v. 2100, Gödöllő, Köztársaság út 11.)
A fogyasztó elállási szándékának a nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, ennek érdekében az alábbi (a Korm. rendelet 2. mellékletében található) nyilatkozat-minta kitöltése javasolt.  
2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: * 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

Amennyiben a Fogyasztó elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező nyilatkozatát a bodzakunyho.hu oldal "Kapcsolat oldalán küldi el, a nyilatkozat megérkezését tartós adathordozón (elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztónak.
Fontos, hogy a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jogszabály előírásainak megfelelően gyakorolta.

Az elállási és felmondási jog hiányáról szóló előzetes tájékoztatás 
Az alábbi szolgáltatások és termékek vonatkozásában a fogyasztót nem illeti meg elállási és felmondási jog , mivel a Korm. rendelet 29. §-a - a felek eltérő megállapodása hiányában egyes termékek vonatkozásában - kizárja e jog gyakorlását. 
a) A felmondási jog hiánya a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében 
A fogyasztót nem illeti meg felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg, és a fogyasztó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pont].

d) A fogyasztót nem illeti meg elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében,  amelyeket a vállalkozás a fogyasztó  kifejezett kérésére állít elő [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pont]. 
E kivételszabály körébe a fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó egyedi utasításai (az általa megadott jellemzők, téma, szín, méret, alapanyag, díszítés stb.) alapján egyediesített módon vagy kifejezett kérésére előállított termékek tartoznak. (Ezekben az esetekben az elállási jog gyakorlásának biztosítása esetén, a kizárólag a megrendelő számára értékkel bíró, a megrendelő kívánságára előállított, személyéhez kötött, egyedi jellegű terméket az eladó más vevő számára értékesíteni már nem tudná.) 
Ebbe a körbe sorolhatók például az olyan illusztrációk, karikatúrák, ajándéktárgyak (például pirogravírozott termékek), melyeket az eladó a megrendelő kívánsága, az általa biztosított fotók, grafikus elemek vagy az általa kért szöveg alapján készít el;


Az elállási vagy felmondási jog hiánya nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés k) pont].


A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát  [A Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja szerint].
Ilyen termékek például a bodzakunyho.hu oldalon megvásárolható (letölthető, pdf. vagy jpg formátumú) színező-lapok, színező-füzetek, letölthető sablonok és egyéb digitális tartalmak.  


A fogyasztó elveszíti elállási jogát, amennyiben a terméket rendeltetéséből eltérő módon használta, s ennek következtében a termék megsemmisült, megsérült vagy értéke csökkent.


Vonatkozó fontosabb jogszabályok jegyzéke

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);
 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
 a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
 a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)
 az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
 a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet.

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
• évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
• évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vásárló állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A jogszabályok elérhetőek a www.njt.hu linken.

Utoljára frissítve : 2021.február 9.

Az oldal tetejére